FAQ

Nog vragen?

Je vraag betreft:

Specifieke tarieven


Specifieke tarieven

 • Wat is het sociaal tarief?

  Het sociaal tarief is voordeliger dan het gewone tarief en wordt toegekend om bepaalde categorieën van verbruikers met een laag inkomen of met financiële moeilijkheden te beschermen.
  Dit tarief is hetzelfde voor het hele land en voor elke leverancier en netbeheerder. Het sociaal tarief wordt tweemaal per jaar vastgelegd door de CREG op basis van de laagste commerciële tarieven van de elektriciteits- en aardgasleveranciers op de markt.

  Je kan hier de link vinden van de tarieven:

  Om te kunnen genieten van het sociaal tarief bij Mega dient je ons een attest te bezorgen.
  Voor alle vragen met betrekking tot het verkrijgen van het sociaal tarief kan je contact opnemen met de FOD Economie:

  De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie North Gate III
  City Atrium C
  Vooruitgangstraat, 50
  1210 BRUSSEL
  Tel: 0800/120 33 (gratis)
  Fax: 0800/120 57 (gratis)
  info.eco@mineco.fgov.be
  http://economie.fgov.be/nl/global/contact/contact.jsp

 • Heb ik recht op het sociaal tarief?

  De personen die in aanmerking komen voor het sociaal tarief zijn de volgende:

  • Elke klant die kan bewijzen dat hij (of elke persoon die onder hetzelfde dak woont) geniet van:
   • een leefloon toegekend door het OCMW van zijn gemeente;
   • een gewaarborgd inkomen voor bejaarden;
   • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;
   • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 %;
   • een inkomensvervangende tegemoetkoming als persoon met een handicap;
   • een integratietegemoetkoming als persoon met een handicap;
   • een tegemoetkoming voor de hulp van derde;
   • financiële steun aan een persoon die is ingeschreven in het vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf voor onbeperkte tijd en die omwille van zijn nationaliteit niet kan beschouwd worden als een gerechtigde op maatschappelijke integratie.
  • een wachtuitkering (bv. een gewaarborgd inkomen voor bejaarden, een uitkering voor gehandicapten of een hulpuitkering voor bejaarden, die toegekend wordt door het OCMW) heeft tevens recht op het sociaal tarief.

  Het sociaal tarief is daarentegen niet van toepassing op:

  • tweede verblijfsplaatsen;
  • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen;
  • professionele klanten;
  • occasionele klanten, tijdelijke aansluitingen.

  Waar is een attest verkrijgbaar?
  Je kan je bewijs voor het sociaal tarief verkrijgen bij de volgende diensten, volgens je situatie:

  • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
   Directie-generaal Personen met een handicap
   Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
   Kruidtuinlaan 50, bus 1 - 1000 Brussel
   Tel. 0800/98 799, Fax 02/509 81 85
   E-mailhandiF@minsoc.fed.be
  • het OCMW van je gemeente.
  • Rijksdienst voor Pensioenen
   Zuidertoren - 1060 Brussel
   Tel. 02/529 30 01, Fax 02/529 39 21
   E-mailinfo@rvponp.fgov.be

 • Wie is een beschermde klant?

  Het statuut van beschermde klant is een systeem van bescherming voor particulieren die moeilijkheden hebben om hun energiefactuur te betalen. Zo kunnen gezinnen met betalingsproblemen vermijden dat hun leverancier de meter afsluit.
  Bovendien genieten ze tijdens deze bescherming van een meer voordelige energieprijs: het sociaal tarief. Dit tarief is minder hoog dan de tarieven van de commerciële leveranciers.
  De federale overheid en het Waalse Gewest hebben elk een eigen definitie van de beschermde klant. De definitie van het Waalse Gewest is breder dan die op federaal niveau. Het laat toe mensen in financiële moeilijkheden te helpen.
  Alle inlichtingen vind je op de website van de Waalse Energieregulator CWAPE.

  Wat zijn de voordelen van het statuut van beschermde klant in Wallonië?

  Het statuut van beschermde klant geeft je de mogelijkheid te genieten van een bescherming op de markt van aardgas en elektriciteit, bovenop het sociaal tarief. De voordelen zijn o.a. de volgende:

  • Als beschermde klant kan je een aanvraag indienen om door je netbeheerder te worden beleverd.
  • Bij wanbetaling ten opzichte van je energieleverancier wordt de levering overgenomen door je netbeheerder, die een budgetmeter zal plaatsen.
  • De plaatsing van een budgetmeter is gratis voor een beschermde klant.
  • Wanneer je als beschermde klant een budgetmeter gebruikt, kan je van een gegarandeerde energielevering genieten tijdens de winterperiode (van 1 november tot 15 maart)
  • Opgelet : Als regionaal beschermde klant zal het sociaal tarief niet automatisch worden toegekend. Om te kunnen genieten van het sociaal tarief dient je aan deze twee voorwaarden te voldoen:
   • Worden beleverd door je distributienetwerkbeheerder (DNB);
   • Aan je DNB een attest bezorgen hetzij ingevuld door het OCMW, hetzij door het centrum voor schuldbemiddeling of door een aangewezen schuldbemiddelaar. Om te blijven genieten van het sociaal tarief dient er jaarlijks een nieuw attest aan je DNB te worden bezorgd.

  Wie wordt als beschermde klant beschouwd in Brussel?

  Brugel kent het statuut van beschermde klant toe op basis van de inkomsten en de gezinssamenstelling.
  De inkomsten ter referentie worden vastgelegd op basis van de indexwaarden bij de energieconsumptie.

  Aantal personen ten laste1 inkomen of minder2 of meer inkomsten
  018.00020.000
  121.00023.000
  222.50024.500
  324.00026.000
  425.50027.5000
  527.00029.000

  Aanvraagformulier voor Brussel (Brugel) downloaden.

  Wat zijn de voordelen van het statuut beschermde klant in Brussel?

  De bescherming bestaat onder andere uit:

  • een opschorting van het contract met de basisleverancier;
  • de overstap van de klant naar een leverancier van laatste instantie, de distributeur Sibelga. Deze is verplicht aan de klant tijdelijk gas en/of elektriciteit tegen het sociale tarief te leveren (goedkopere tarieven dan de laagste tarieven op de markt).

  Wie wordt als beschermde klant beschouwd in Vlaanderen?

  De personen (of de personen die op hetzelfde adres wonen) die genieten van:

  • een leefloon,
  • een gewaarborgd inkomen of een tegemoetkoming voor bejaarden (gehandicapte personen inbegrepen). Dit is een federale regel.
  • een inkomensvervangende uitkering, een integratietegemoetkoming of een tegemoetkoming aan een derde persoon voor hulp aan bejaarden. Dit is ook een federale regel
  • een voorschot op de eerder vermelde tegemoetkomingen,
  • educatieve begeleiding van financiële aard genomen door het OCMW,
  • een opvolging verzekerd door een erkend schuldbemiddelingscentrum of van een collectieve schuldenregeling,
  • een financiële steun gedeeltelijk of geheel ten laste van de federale staat.

  Waaruit bestaat het statuut beschermde klant in Vlaanderen?

  De bescherming bestaat onder andere uit volgende delen:

  • een energieleverancier mag geen herinnerings- of ingebrekestellingskosten factureren; er wordt een subsidie toegekend aan gezinnen met een laag inkomen voor de verwezenlijking van werken in hun woning waardoor ze energie kunnen besparen.

  Waar kan ik mijn statuut van beschermde klant aanvragen?

  In Wallonië:
  U kan het attest aanvragen bij de plaatselijke OCMW wanneer je bij hen van een financiële begeleiding of schuldbemiddeling geniet.
  Meer inlichtingen vind je op de site van de CWAPE en op het portaal voor Energie in Wallonië de Waalse Energieregulator.

  In Brussel:

  Je kan je aanvraag indienen bij Brugel.
  Het aanvraagformulier van Brugel hier downloaden.Voor inlichtingen betreffend het statuut van beschermde klant, klik hier.

  In Vlaanderen:

  Je kan een aanvraag indienen bij de FOD Sociale Zekerheid of bij je plaatselijk OCMW.

 • Ik heb zonnepanelen. Heb ik recht op een specifiek tarief?

  Je bent eigenaar van zonnepanelen? Je kan ons een aanvraag sturen om het voorschotbedrag van je facturen te verlagen (in afwachting van je afrekening). We schatten het voorschotbedrag op basis van je historisch verbruik en het vermogen van je installatie.

 • Welke zijn de voordelen van een groepsaankoop?

  Het principe van groepsaankopen is vrij simpel: hoe meer kopers, hoe interessanter de offerte. Dankzij hun samenkomst vergroten de kopers hun koopkracht en kunnen ze geld besparen.

Hulp nodig? Een vraag?

Contacteer ons onmiddellijk.

Heb je een vraag?
Onze Mega-medewerkers staan voor je klaar. Geen lange wachttijden met muziek dat te wensen overlaat...
Geen extern callcenter, maar een lokale persoon aan de lijn. Een duidelijke en transparante facturatie.


016 67 60 60

Je kan ons ook contacteren via e-mail, Facebookof Twitter.