Hoe berekent Mega jouw voorschot?

Met jouw voorschotfacturen kun je een reserve opbouwen die je toelaat om jouw energiekosten te spreiden en een te hoge jaarlijkse afrekeningsfactuur te vermijden. Om dat te kunnen doen en om jouw voorschotbedrag op een gepersonaliseerde manier te berekenen, bezorgt de netbeheerder Mega een schatting van je verbruik.  

Op die schatting passen wij de energieprijs toe die op het moment van de berekening wordt waargenomen (in het geval van een vast tarief) en de verwachte energieprijzen voor toekomstige periodes (in het geval van een variabel tarief). Om jouw voorschotbedrag te berekenen, gebruiken wij de volgende formule:

 • Met een vast tarief
 • (Schatting van jouw jaarlijks verbruik)
 • x
 • Waargenomen energieprijs + transport- en distributiekosten, belastingen, kosten voor groene stroom en WKK, etc.) 
 • ÷
 • 12 (of door 4 in het geval van driemaandelijkse facturatie)
 • =
 • (Drie)maandelijks voorschotbedrag
 • Met een variabel tarief
 • (Schatting van jouw jaarlijks verbruik)
 • x
 • Verwachte energieprijs + transport- en distributiekosten, belastingen, kosten voor groene stroom en WKK, etc.)
 • ÷
 • 12 (of door 4 in het geval van driemaandelijkse facturatie)
 • =
 • (Drie)maandelijks voorschotbedrag

* De verwachte prijs (excl. kWh) komt overeen met de energieprijs voor een toekomstige levering vanaf januari 2023 zoals vastgesteld door Mega op basis van de verwachte evolutie van de indexatieparameters van jouw tariefformule op de groothandelsmarkt voor energie.

Graph estimation.

Hoe schatten wij jouw verbruik?

Op basis van de gegevens van je netbeheerder en de meest recente weersomstandigheden wordt je totale energieverbruik geschat voor de periode tussen jouw vorige en volgende afrekeningsfactuur. Dat totaalverbruik wordt vervolgens verdeeld op basis van jouw verbruiksprofiel (RLP), zodat we rekening kunnen houden met de schommelingen van het verbruik tijdens de verschillende periodes van het jaar (zoals berekend door de netbeheerder). De grafiek hiernaast geeft die verdeling weer. Als je een variabel tarief hebt, gebruiken we deze verdeling ook bij de berekening van jouw jaarlijkse afrekeningsfactuur. 

Op deze manier berekenen we jouw verwachte verbruik (kWh).  

Voorbeeld 

Jacques wordt in september klant bij Mega en zijn volgende afrekening zal plaatsvinden in april. Ook al is het energieverbruik tijdens de maand september laag, houden we bij de berekening van Jacques’ voorschot rekening met het feit dat zijn verbruik tijdens de maanden oktober tot april veel hoger zal liggen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het verbruik van de verwarming. Als James op één jaar tijd 16.000 kWh gas verbruikt, ziet de verdeling er als volgt uit:

Jan Feb Mar Apr Me Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Gemiddeld gasverbruik per maand   17,9%15,3%12,9%7,1%3,8%1,9%1,6%1,7%2,9%6,8%12,1%16,1%
Maandelijks verbruik (kWh)  2.8592.4992.0571.1386123042542734611.0911.9342.568

In de bovenstaande tabel kun je zien dat er tussen het begin van Jacques’ contract bij Mega (in september) en de maand van zijn afrekeningsfactuur (in april) bijna uitsluitend maanden zijn waarin het verbruik zeer hoog is. Dit zijn namelijk allemaal “koude” maanden. Als wij het bedrag van Jacques zijn voorschot uitsluitend op basis van zijn verbruik in september berekend zouden hebben, zou zijn afrekeningsfactuur in april ongetwijfeld hoog geweest zijn (ter compensatie van zijn verbruik tijdens de wintermaanden). Deze verdeling van het verbruik volgens de verschillende periodes van het jaar wordt bovendien ook gebruikt om de jaarlijkse afrekening met een variabel tarief op te stellen.  

Wat als je nog maar pas klant bent bij Mega of op het punt staat om klant te worden?

Als je een nieuwe Mega-klant bent of dat binnenkort wordt, zal jouw netbeheerder ons de verbruikshistoriek van jouw leveringspunt bezorgen. Dat is het verbruik van jouw meters tijdens de afgelopen 36 maanden. Op basis van die gegevens kunnen wij jouw voorschotbedrag bepalen.

Ben je net verhuisd?

Wanneer je verhuist, verloopt de berekening van jouw voorschot op dezelfde manier als voor de nieuwe klanten. Jouw netbeheerder bezorgt ons een schatting van het verbruik op jouw leveringspunt. In dit geval is het echter mogelijk dat de verbruiksgeschiedenis op jouw nieuw adres voor een vertekend beeld zorgt. Als jouw gezin uit vier mensen bestaat en er voordien slechts één persoon op het adres woonde, zullen de verbruiksgegevens van de meter niet overeenkomen met jouw energiesituatie. Hetzelfde geldt wanneer jij de eerste persoon bent die in het huis komt wonen. De meter(s) is/zijn in dat geval nog nooit gebruikt waardoor het geschatte verbruik lager zal zijn dan het werkelijke verbruik.

Afrekening en aanpassing van jouw voorschot

In welke situatie jij je ook bevindt, bij jouw jaarlijkse afrekening berekenen we steeds jouw werkelijk verbruik tijdens een bepaalde periode. We verrekenen dan jouw reeds betaalde voorschotten met de werkelijke kost van jouw verbruik. Heb je meer betaald dan je hebt verbruikt? Dan betalen wij het verschil terug. Als je daarentegen meer hebt verbruikt dan wat je reeds hebt betaald, zul je het verschil moeten betalen.  

Na elke afrekeningsfactuur wordt jouw voorschot opnieuw berekend op basis van je werkelijk verbruik.   

Variabel tarief ≠ variabel voorschot

Als je een variabel tarief hebt, betekent dit dat de prijs van jouw energie op regelmatige basis wordt aangepast aan de marktschommelingen. Opgelet: hoewel het tarief per kWh dat wordt toegepast op jouw verbruik variabel is, is jouw voorschotbedrag dat niet. Het voorschot wordt steeds berekend aan het begin van jouw contract (of bij de afrekening), maar wordt dus niet elke maand aangepast. Dit betekent dat als de prijzen ‘relatief stabiel’ blijven, jouw voorschotbedrag hetzelfde blijft tot aan jouw volgende afrekeningsfactuur. Je kunt er echter ook voor kiezen om jouw voorschotbedrag zelf aan te passen via de myMega klantenzone. In het kader van de huidige energiecrisis heeft Mega haar klanten ook de mogelijkheid geboden om hun voorschot preventief te verhogen en zo een hoge jaarlijkse afrekening te vermijden. 

Augmentation rosace.

Energiecrisis = preventieve voorschotverhoging

Zoals je weet, zijn de energieprijzen al maanden sterk aan het stijgen. Daardoor is jouw huidig voorschot, zeker als je een variabel tarief hebt, waarschijnlijk niet meer voldoende om je energieverbruik te dekken en bestaat de kans dat je bij jouw afrekeningsfactuur zult moeten bijbetalen.  

Daarom stelt Mega je regelmatig voor om jouw voorschotbedrag aan te passen aan de huidige marktsituatie.  

Hoe hebben we jouw voorschot herberekend volgens de huidige prijzen?

 • Stap 1: Schatting van jouw verbruik
 • Hier volgen we dezelfde methode als bij de initiële berekening van jouw voorschot. We schatten je verbruik op basis van de gegevens van jouw netbeheerder en de recente weersvoorspellingen. Vervolgens splitsen we het totale verbruik op volgens jouw verbruiksprofiel (RLP). 
 • Stap 2: 
 • Vervolgens passen wij op elke in stap 1 gedefinieerde periode de waargenomen prijs (voor afgelopen periodes) of de verwachte prijs (voor toekomstige periodes) toe volgens de meest recente vastgestelde prijzen op de groothandelsmarkt voor energie. We baseren ons uiteraard op jouw tariefkaart om de toe te passen prijs te bepalen. In deze stap berekenen we de totale kosten van jouw geschatte verbruik.
 • Stap 3: Berekening van het nieuwe voorschot 
 • Ten slotte berekenen we het verschil tussen het resultaat uit stap 2 en het bedrag dat je tussen je laatste afrekening en je volgende afrekening opzij zult hebben gezet met jouw huidig voorschotbedrag. Dat verschil delen we vervolgens door het aantal resterende facturen tot aan jouw volgende afrekening. Het resultaat is de door Mega voorgestelde maandelijkse voorschotverhoging.

Voorbeeld:

Berekening van het voorschotbedrag na een contracthernieuwing

Maart 2022: Contracthernieuwing van vast naar variabel tarief  

Julie en Marc tekenden op 1 maart 2021 een contract met een vast tarief bij Mega. In december 2021 werden Julie en Marc op de hoogte gebracht dat hun vast contract twee maanden later, in maart 2022, zou aflopen en dat hun contract hernieuwd zou worden met het voordeligste equivalent product. Aangezien Mega momenteel geen vaste tarieven aanbiedt, wordt hun contract hernieuwd met een variabel tarief. Het voorschotbedrag van 55 euro (excl. btw) wordt bij de hernieuwing niet automatisch aangepast en blijft dus behouden. 

April en mei 2022: Jaarlijkse meteropname en afrekeningsfactuur 

In april 2022, vindt de jaarlijkse meteropname van Julie en Marc plaats. Na die meteropname volgt zoals steeds ook een afrekeningsfactuur. Bij de jaarlijkse afrekeningsfactuur wordt het voorschotbedrag steeds aangepast aan het werkelijk verbruik. Het doel is natuurlijk altijd dat jouw voorschotbedrag zo correct mogelijk is en dat jouw volgende afrekeningsfactuur gelijk is aan nul. Het voorschotbedrag van Julie en Marc wordt daarom verhoogd van 55 euro naar 65 euro (excl. btw).

Augustus 2022: Voorstel nieuw voorschotbedrag

Dit voorschotbedrag houdt echter onvoldoende rekening met het feit dat de energieprijzen nog steeds erg hoog zijn en dat de energiekost van Julie en Marc, nu ze een variabel tarief hebben, maandelijks sterk zal schommelen. Daarom stelt Mega hen in augustus 2022 voor om hun voorschotbedrag te verhogen met € 65 en dus voortaan € 130 te betalen (€ 65 + € 65 excl. btw).  

De totale energiekost van Julie en Marc wordt namelijk geschat op € 1235*. Met hun huidig voorschotbedrag zouden ze tot aan hun afrekeningsfactuur € 715* opzijzetten. Dat betekent dat er nog € 520* voorzien zou moeten worden om de geschatte energiekost volledig te kunnen dekken. Door dat bedrag te delen door het aantal resterende maanden tot aan de afrekeningsfactuur (8) komen we uit op de voorgestelde verhoging (€ 65 excl. btw). In de grafiek hiernaast zie je dat het nieuwe voorschotbedrag van 130 euro de energiekost van Julie en Marc meer dan voldoende dekt. Vergeet echter niet dat dit voorschotbedrag bedoeld is om de energiekost van het gezin te dekken tot aan hun volgende afrekeningsfactuur, in mei 2023. Het is dan ook belangrijk dat er rekening wordt gehouden met het feit dat er nog verschillende "koude" maanden aankomen waarin het verbruik gemiddeld hoger is.   

Door het door Mega voorgestelde bedrag te accepteren, anticiperen Julie en Mark op eventuele onverwachte prijsstijgingen op de energiemarkt. Hoewel het doel van een voorschotverhoging steeds is dat de afrekeningsfactuur (ongeveer) gelijk is aan nul, is het mogelijk dat uit de afrekeningsfactuur van het koppel blijkt dat ze tijdens het afgelopen jaar te veel betaalden voor hun energie. In dat geval krijgen ze het verschil gewoon terugbetaald.

Graph estimation.

*Fictief voorbeeld met bedragen excl. btw en excl. belastingen, transport- en distributiekosten en kosten voor groene stroom en WKK