CO2-compensatie, een stap naar klimaatneutraliteit

Draag bij aan een duurzame toekomst door jouw CO2-uitstoot te compenseren.

Mega probeert de Belgische consumenten steeds de groenst mogelijke energie aan te bieden. Door haar klanten de mogelijkheid te geven om hun CO2-uitstoot te compenseren, draagt Mega dan ook bij aan de energietransitie.

Wat is het ?

De CO2-compensatie van Mega is een gas waarvan de CO2-uitstoot werd gecompenseerd op klimaatvlak. Dat is mogelijk dankzij ons gecertificeerd compensatiemechanisme, in samenwerking met het Belgisch bedrijf CO2logic. Dat we door onze uitstoot te compenseren geen CO2-neutraliteit (CO2-uitstoot = 0) zullen bereiken, staat vast. Het gaat dan ook om een langetermijndoelstelling waar we wel aan kunnen bijdragen door bijvoorbeeld met een compensatieregeling te werken. Momenteel is dit voor ons een manier om ons steentje bij te dragen aan de energietransitie. Kortom, als je kiest voor de CO2-compensatie van Mega, profiteer je van goedkopere energie die alle concurrentie trotseert en bespaar je geld terwijl je meebouwt aan de weg richting klimaatneutraliteit!

Wat is de compensatie van aardgas juist?

Koolstofdioxide (CO2) is de belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering. Deze door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot is voornamelijk afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen (bv. steenkool, petroleum, aardgas) en ontbossing. Methaan (veeteelt, rijstakkers, gaswinning en stortplaatsen), stikstofoxiden (meststof en andere chemische processen) en koolwaterstoffen zijn de belangrijkste andere oorzaken van het extra broeikaseffect dat de klimaatverandering veroorzaakt.
Een gemiddeld gezin verbruikt ongeveer 20.000 kWh gas per jaar voor het sanitair en de verwarming van de woning. De verbranding van dit gas stoot circa 4 ton CO2 uit. Via de CO2-compensatieregeling compenseert Mega die CO2-uitstoot!

1000 kWh gas verbruikt
=
214 kg uitgestoten CO2 gecompenseerd

Hoe werkt het?

Opdat de CO2-impact van jouw gasverbruik kan worden gecompenseerd op klimaatvlak biedt Mega financiële ondersteuning aan projecten die zich inzetten voor de vermindering van de CO2-uitstoot en gecertificeerd zijn door de organisatie Gold Standard en/of UNFCCC (Verenigde Naties). Deze zelfstandige instellingen controleren elk project en bevestigen de verminderde CO2-hoeveelheden met "CO2-kredieten". Na de jaarlijkse meteropname van je gasmeter, kennen we de exacte hoeveelheid CO2 die moet worden gecompenseerd volgens de hiervoor genoemde formule. Mega koopt daarna de nodige CO2-kredieten aan om je impact op het klimaat te compenseren. Elk jaar maken we de cijfers van deze compensatieregeling bekend voor alle klanten die kozen voor CO2 -compensatie.

Gesteunde projecten door Mega

Mega draagt bij aan de overgang naar klimaatneutraliteit door projecten,
waarvan de compensatie geverifieerd werd door de Verenigde Naties en/of door het Gold Standard-label, te steunen.

onu logo gold satndard logo

95% van de bevolking van Uganda is afhankelijk van hout en kool om elke dag te koken. Daarnaast vormt de ontbossing ook een groot probleem.
Dit project focust op het behoud van bomen, de vermindering van ontbossing en het zorgen voor een betere levenskwaliteit voor de lokale bevolking. Dit laatste kan bereikt worden door de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen bij gezinnen te verminderen.
Het project geeft algemene toegang tot houtkachels met verbeterde technologieën in het hele land. Kleine bedrijven met plaatselijke producenten ontwerpen deze kachels. Zo ondersteunen ze de ontwikkeling van duurzame distributiekanalen en kunnen ze de prijs van kachels voor de gebruikers subsidiëren. Elke kachel zorgt voor een vermindering van max. 40 % van het gebruik van kool en hout, in vergelijking met andere kookmethodes. Dit is een besparing van 75 Amerikaanse Dollar per gezin.
Elke houtkachel draagt bij tot een vermindering van de CO2-uitstoot van 1,4 ton per jaar. Dit staat gelijk aan een reis voor één persoon van Brussel tot Washington D.C. Houtkachels verminderen de uitstoot van schadelijke stoffen, die ademhalingsziektes (bv. een longontsteking) veroorzaken. UNICEF schat dat er elk jaar 2 miljoen kinderen sterven aan de gevolgen van een longontsteking. Deze ziekte is de belangrijkste reden voor kindersterfte. De vermindering van de luchtverontreiniging is een cruciale voorzorgsmaatregel. Dit project zou niet bestaan zonder de financiële steun van de compensatie van de CO2-uitstoot. Het project en de verminderingen van CO2 worden apart geregistreerd onder het internationaal erkend Gold Standard-label (http://www.cdmgoldstandard.org).

Waarom compenseren?

Compensatie speelt een dubbele rol die hand in hand gaat met de wereldwijde vermindering van de CO2-uitstoot. Om te beginnen is compensatie een geweldig hulpmiddel om mensen zich ervan bewust te laten worden dat ze een impact hebben op het klimaat. Dankzij compensatie zijn particulieren en bedrijven zich bewuster van de herkomst en de hoeveelheid van hun CO2-uitstoot. Bovendien zijn ze beter voorbereid om op te treden en hun uitstoot aan de bron te verlagen. Tot slot financiert de CO2-compensatie uitstootverlagingen die anders niet zouden hebben plaatsgevonden (bron www.co2logic.com).