Ecogas, een klimaatneutraal gas

Kies Ecogas en draag bij tot een duurzame toekomst

Uniek in de energiesector! Mega biedt zijn klanten Ecogas aan: een klimaatneutraal gas! Als je kiest voor het goedkoper gas van Mega, bespaar je op je factuur én neutraliseer je tegelijk je impact op het klimaat!

Het gas van Mega heet "Ecogas", omdat het CO2-neutraal is door een erkende compensatieregeling. Deze regeling werd opgesteld samen met de Belgische organisatie CO2logic.

Wat is de compensatie van aardgas juist?

Koolstofdioxide (CO2) is de belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering. Deze door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot is voornamelijk afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen (bv. steenkool, petroleum, aardgas) en ontbossing. Methaan (veeteelt, rijstakkers, gaswinning en stortplaatsen), stikstofoxyduul (meststof en andere chemische processen) en koolwaterstoffen zijn de belangrijkste andere oorzaken van het extra broeikaseffect dat de klimaatverandering veroorzaakt.
Een gemiddeld gezin verbruikt ongeveer 20.000 kWh gas per jaar voor het sanitair en de verwarming van de woning. De verbranding van dit gas stoot circa 4 ton CO2 uit. Deze CO2-uitstoot compenseert Mega met het Ecogas!

1000 kWh gas verbruikt
=
200 kg uitgestoten CO2 gecompenseerd

Hoe werkt het?

Mega ondersteunt financieel projecten die zich inzetten voor de vermindering van de CO2-uitstoot en gecertificeerd zijn door de organisatie Gold Standard en/of UNFCCC (Verenigde Naties). Zo kunnen we gas klimaatneutraal maken. Deze zelfstandige instellingen controleren elk project en bevestigen de verminderde CO2-hoeveelheden met "CO2-certificaten". Na de jaarlijkse meteropname van je gasmeter, kennen we de exacte hoeveelheid CO2 die moet worden gecompenseerd volgens de hiervoor genoemde formule. Mega koopt daarna de nodige certificaten aan om je impact op het klimaat volledig te neutraliseren. Elk jaar maken we de cijfers van deze compensatieregeling bekend voor alle klanten die kozen voor het Ecogas.

Gesteunde projecten door Mega

Mega compenseert de CO2-uitstoot door projecten, die gecertificeerd zijn door
de Verenigde Naties en/of door het Gold Standard-label, te steunen.

onu logo gold satndard logo

95% van de bevolking van Uganda is afhankelijk van hout en kool om elke dag te koken. Daarnaast vormt de ontbossing ook een groot probleem.
Dit project focust op het behoud van bomen, de vermindering van ontbossing en het zorgen voor een betere levenskwaliteit voor de lokale bevolking. Dit laatste kan bereikt worden door de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen bij gezinnen te verminderen.
Het project geeft algemene toegang tot houtkachels met verbeterde technologieën in het hele land. Kleine bedrijven met plaatselijke producenten ontwerpen deze kachels. Zo ondersteunen ze de ontwikkeling van duurzame distributiekanalen en kunnen ze de prijs van kachels voor de gebruikers subsidiëren. Elke kachel zorgt voor een vermindering van max. 40 % van het gebruik van kool en hout, in vergelijking met andere kookmethodes. Dit is een besparing van 75 Amerikaanse Dollar per gezin.
Elke houtkachel draagt bij tot een vermindering van de CO2-uitstoot van 1,4 ton per jaar. Dit staat gelijk aan een reis voor één persoon van Brussel tot Washington D.C. Houtkachels verminderen de uitstoot van schadelijke stoffen, die ademhalingsziektes (bv. een longontsteking) veroorzaken. UNICEF schat dat er elk jaar 2 miljoen kinderen sterven aan de gevolgen van een longontsteking. Deze ziekte is de belangrijkste reden voor kindersterfte. De vermindering van de luchtverontreiniging is een cruciale voorzorgsmaatregel. Dit project zou niet bestaan zonder de financiële steun van de compensatie van de CO2-uitstoot. Het project en de verminderingen van CO2 worden apart geregistreerd onder het internationaal erkend Gold Standard-label (http://www.cdmgoldstandard.org).

Waarom compenseren?

Compensatie speelt een drievoudige rol die hand in hand gaat met de wereldwijde vermindering van de CO2-uitstoot. Om te beginnen is compensatie een geweldig hulpmiddel om mensen zich ervan bewust te laten worden dat ze een impact hebben op het klimaat. Dankzij compensatie zijn particulieren en bedrijven bewuster van de herkomst en het volume van hun CO2-uitstoot. Bovendien zijn ze beter voorbereid om hun uitstoot te verlagen. Daarnaast is compensatie een hulpmiddel om de emissiekosten te internaliseren, door een prijs te plakken op vervuiling. Als iemand rekening houdt met de prijs van de compensatie van een vliegreis op korte afstand, is de kans groot dat een minder vervuilend alternatief (bv. trein) financieel aantrekkelijker wordt. "Last but not least" is het de compensatie die leidt tot verminderingen die anders niet zouden hebben plaatsgevonden (bron www.co2logic.com).